Πολιτική Εισιτηρίων

1) Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει αγοραστεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου είναι αυστηρά προσωπική και ισχύει για ένα μόνο άτομο.

2) Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

3) Έγκυρα θεωρούνται τα εισιτήρια που πωλούνται μέσω του viva.gr, των εμπορικών συνεργατών του viva.gr όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του, και στη γραμματεία του διοργανωτή κατά την ημέρα και ώρα λειτουργίας της εκδήλωσης.

4) Αλλαγές/Επιστροφές στα εισιτήρια μετά την αγορά και τη πληρωμή τους δεν θα γίνονται δεκτές. Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί με οποιοδήποτε τρόπο δεν επιστρέφονται, δεν ανταλλάσσονται και ισχύουν μόνο για την καθορισμένη ημέρα της εκδήλωσης. Δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

5) Η είσοδος ατόμων τα οποία βρίσκονται κάτω από την επήρεια ουσιών που επιδρούν αρνητικά στη συμπεριφορά τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αλκοόλ, ναρκωτικά) δεν θα επιτραπεί και ο κομιστής/αγοραστής του εισιτηρίου δεν θα αποζημιωθεί για την απώλεια αυτή. Στην περίπτωση διαπίστωσης αξιόποινων πράξεων θα ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχές. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα (τσάντες, χαρτοφύλακες και ογκώδη αντικείμενα), στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων, τόσο κατά την είσοδό του στον χώρο της εκδήλωσης όσο και κατά την παραμονή του σε αυτόν και μέχρι το πέρας της.

6) Η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επισκεπτών.

7) Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων φιαλών και αντικειμένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα αντικείμενα κτλ) στους χώρους της εκδήλωσης.

8) Η αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζει δωρεάν κατανάλωση στους χώρους εστίασης.

9) Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν κανονικά.

10) Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας μη προβλεπόμενων από τους διοργανωτές, οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν την ημερομηνία και το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

11) Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης, η οποία θα ανακοινωθεί από τα μέσα της διοργανώτριας αρχής, λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας, μη προβλεπόμενων από τους διοργανωτές, τότε οι κάτοχοι εισιτηρίων δικαιούνται αποζημίωσης ίσης με την αξία του εισιτηρίου εντός 90 ημερολογιακών ημερών. Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του συνεπεία ματαίωσης της παράστασης.

12) Μέρη της εκδήλωσης βιντεοσκοπούνται. Μέλη και επισκέπτες της εκδήλωσης παραιτούνται από κάθε αξίωση έναντι των δικαιωμάτων χρήσης των πλάνων για εμπορικούς/διαφημιστικούς σκοπούς. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα κινηματογραφήσεως και καταγραφής ήχου εικόνων και φωτογραφιών σχετικών με την εκδήλωση. Η αποδοχή των όρων του παρόντος, η αγορά του εισιτηρίου, η χρήση του εισιτηρίου και η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης συνιστούν ενέργειες δηλωτικές αποδοχής και παροχής συναίνεσης, στην οπτικοακουστική κινηματογράφηση και φωτογράφηση της όλης εκδήλωσης και στην εμφάνιση του ιδίου του θεατή, καθώς και των ανηλίκων προσώπων που αυτός συνοδεύει στα γενικά φωτογραφικά πλάνα και τις λήψεις βίντεο και κινηματογραφικές λήψεις της εκδήλωσης.

13) Ο πελάτης πρέπει πάντα να είναι εφοδιασμένος με εισιτήρια ή κάρτα εισόδου. Τα εισιτήρια και οι κάρτες πρέπει να επιδεικνύονται στο προσωπικό ελέγχου οποτεδήποτε ζητηθούν.

14) Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών σε θέματα ασφαλείας. 

15)  Όποιος δεν έχει εξετασθεί πρόσφατα από γιατρό ώστε να γνωρίζει ότι είναι υγιής ή γνωρίζει ότι δεν είναι υγιής κατά τις ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης οφείλει για τη δική του ασφάλεια να απέχει της συμμετοχής. Η χρήση του εισιτηρίου και η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης συνιστά ενέργεια δηλωτική ότι ο εισερχόμενος γνωρίζει ότι είναι υγιής, άλλως εισέρχεται με δική του ευθύνη.

16) Η συμμετοχή στην εκδήλωση προϋποθέτει την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων από τους συμμετέχοντες.